מאוד נזהרתי מפני הכתיבה

https://objects-us-east-1.dream.io/video-storage/shulamit_lapid/Lapid_14-writing_1.mp4